Topp 5 för cykelturism i Sverige

Cykelturism är en etablerad miljardindustri i Europa. Potential finns i Sverige, men det finns några saker som måste förbättras.  Vi har identifierat fem viktiga områden för att utveckla cykelturism i Sverige, och påbörjat ett arbete i samarbete med andra för att försöka lösa dem.

 ###

Nr 1. ”Svårt att hitta information + brist på arrangörer och paketerade erbjudanden”

Vårt arbetssätt
Bygga upp en nationell arena, skapa en inkluderande affärsmodell och fungera som ett växthus med 100% rätt målgrupp.

Vad innebär det?
Genom att samla, lyfta fram och marknadsföra cykelpaket och cykelleder från landets alla delar kan vi göra dem tillgängliga för cykelsugna turister. Med struktur, relevans och ett lokalt utbud i fokus blir resultatet att alla kan hitta fram till just det som passar dem. På ett enkelt sätt. Om det inte finns en marknadsplats är det svårt att bygga upp en marknad. Genom att skapa en gemensam arena för cykelturism når lokala entreprenörer ut med sina erbjudanden, till 100% rätt målgrupp. Det ger näringsidkarna en konkret affärsnytta och de bidrar rent ekonomiskt till vår satsning.

Status och mer information
Swedenbybike.com är en nationell marknadsplats för cykelturism i Sverige. Tanken är även att gynna klimatet och det lokala näringslivet. Samarbete är ett nyckelord och utveckling pågår ständigt för att förbättra tjänsten.

 ###

Nr 2. ”Behov av inventering av cykelleder och ett löpande förbättringsarbete”  

Vårt arbetssätt
Inventera och kvalitetssäkra turistiska cykelleder.

Vad innebär det?
För många kommuner och regioner kan cykelleder vara utgångspunkten för en utvecklad cykelturism. De går ibland på fristående cykelbanor och ibland i blandtrafik. Det finns bitvis brister, och cykelvägvisningen måste vara tydlig för att folk ska hitta.

Mycket av detta kan vi inte påverka, men genom att genomföra en löpande inventering kan vi tillhandahålla ett strukturerat rapportunderlag till de trafikkontor som har behov av detta. Allt kan inte göras på en gång, men genom att arbeta lugnt och metodiskt med inventeringen kan de planera och prioritera nödvändiga åtgärder inom ramen för sina ordinarie processer = kostnadseffektivitet.

För den som väljer att cykelturista i Sverige är det viktigt med korrekt information. Cykellederna håller inte alltid toppklass, men genom att ge besökarna uppdaterad information (om hela eller delar av cykelleden) kan de bättre planera sin cykelsemester utifrån sina olika behov och undvika delar av sträckan. På lite sikt blir resultatet att flera av cykellederna kan hålla en jämn och hög kvalitet, och därmed uppfylla de förväntningar som en kund/cykelturist har. Det är en jätteviktig konkurrensfaktor för att locka den som väljer att lägga ner tid och pengar på de viktigaste veckorna under hela året, dvs sin ledighet och semester. Som nationell marknadsplats kan vi visualisera nuläget på ett enkelt och tydligt sätt, och uppdatera årsvis allteftersom förbättringarna är genomförda.

Status och mer information
Våren 2017 påbörjar vi ett arbete att inventera svenska cykelleder. Inventeringen sker fysiskt på plats i samarbete med extern kompetens och några av våra kommunpartners. Resultatet är dels en rapport som underlag för kommunens förbättringsarbete, men också att rent visuellt kunna informera om det turistiska utbudet, väglagets kvalitet, identifierade barriärer, barnvänliga sträckor etc. Här arbetar vi med ett särskilt kvalitetsmärke.

Trafikverket har tagit fram en modell för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning av cykelleder för rekreation och turism som du hittar här: Vägledning för regional cykelvägvisning och Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning 

###

Nr 3. ”Skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att dra nytta av cykelturism”

Vårt arbetssätt
Samarbeta med kommuner och regioner kring en (digital) infrastruktur för cykelleder och cykelområden.

Vad innebär det?
I Europa är cykelturism en miljardindustri, och här hemma behöver vi skapa förutsättningar för att företag och lokala entreprenörer kan utveckla sina verksamheter. Om de får fler kunder och besökare så kan de investera i bättre anläggningar, fler hyrcyklar och ha generösare öppettider på sitt café. En stor vinnare är kommunen, eftersom cykelturism genererar lokala intäkter och jobb (unga, landsbygd) och är bra för hälsa och miljö. Samtidigt som kommunen bygger sitt ”cykelvarumärke”. Mycket av allt detta löser marknaden och de lokala näringsidkarna, men de kan inte ta ansvar för en digital infrastruktur i form av att cykelleder och möjligheter att cykelturista marknadsförs och kvalitetssäkras via oss. De har inte resurser och framförallt inte det perspektivet eller den strategiska kompetensen som finns i en kommun eller en region. Det är som med transportinfrastruktur. Kommunen investerar i ett vägnät för att de lokala företagarna ska kunna expandera sin verksamhet och anställa folk. Tillsammans bildar vi en kritisk massa.

Status och mer information
Vi har tagit fram en kostnadseffektiv modell och etablerar samarbete med kommuner och regioner runtom i Sverige för att bygga upp, strukturera och lyfta fram cykelleder/cykelområden och utbudet ”längs vägen”. Sweden by Bike är en utförare som arbetar på uppdrag av en kommun eller region.

###

Nr 4. ”Kollektivtrafik och cykel i naturlig samverkan”

Vårt arbetssätt
Att informera om möjligheterna att resa kollektivt, se till ”att det alltid finns en cykel att hyra” och försöka vara delaktiga i arbetet.

Vad innebär det?
Idag är mobilitet ett ord på mångas läppar i hela världen. Ökad hållbarhet är helt enkelt en förutsättning för att växande storstäder ska klara framtidens transporter. Här spelar kollektivtrafik och persontransporter med cykel en roll som knappast kan överskattas.

Status och mer information
Våren 2017 tog Samtrafiken och Sweden by Bike initiativet till ett branschutvecklingsprojekt som har fokuserat på hur kollektivtrafikbranschen på ett mer effektivt sätt kan inkludera cykeln som en naturlig del i resekedjan. Arbetet kan ses som en utvecklingstrappa där det här projektet utgör ett första steg. Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt kunna uppnå kundvänliga och långsiktigt hållbara lösningar utifrån ett Hela-resan-perspektiv. Arbetet har delats in i en förstudie och en välbesökt inspirationsdag i Kollektivtrafikens hus den 6 april 2017.

I nästa steg hoppas vi kunna komma vidare med ett antal utvalda samarbets- och forskningsprojekt, förutsatt att det finns ett intresse och en finansiering.

###

Nr 5. ”Paketera cykelsemester med nya kringtjänster” 

Vårt arbetssätt
Vi utvecklar och bygger upp tjänster och basfunktioner i samarbete med andra aktörer. Fokus på rikstäckande lösningar.

Vad innebär det?
En ny marknad behöver basfunktioner, logistik och paketerade tjänster för att fungera optimalt. Om vi kan tillgodose dessa behov går det snabbare för cykelturism som industri att växa. Eftersom vi jobbar med hela Sverige som arena kan vi ta fram lösningar som fungerar i hela vårt avlånga land.

Status och mer information
Cyklister har ett sämre försäkringsskydd än bilister. För den som bokar cykelpaket via Sweden by Bike ingår alltid en olycksfallsförsäkring under hela resan.

Våren 2017 har vi lanserat en ny tjänst för bagagetransport. Tjänsten täcker stora delar av Sverige och är ett samarbete mellan Sweden by Bike och Jetpak Sverige AB. Här kan du läsa mer om bagagetjänsten.